Netradiční antikorozní ochrana

  

Koroze kovů je snad ten nejdestruktivnější jev, s nímž je průmysl v neustálém konfliktu. Je příčinou těžkých kapitálových výdajů, za něž není žádný zisk. Koroze je postupná desintegrace kovu, zvláště železa a oceli, za přítomnosti vlhka, iontů a kyslíku. Z atomů kovu vznikají v roztoku ionty a vytvářejí rozpustné a nerozpustné sloučeniny kovu, jako je rez a kotelní kámen.

Komplexní program antikorozní ochrany je nezbytnou součástí údržby. Svému uživateli se vrací v podobě zdravého kovu, a tedy delší životnosti jeho zařízení.

Zajistit účinnou antikorozní ochranu znamená vyloučit korozní prostředí, tj. vzduch, vodu, ionty, mikroorganismy, splodiny v atmosféře apod., z kontaktu s povrchem kovu. Musí být pružná, aby kompenzovala rozpínání a smršťování kovu; musí být vysoce polární, aby umožnila penetraci na kovový základ; musí mít takové vlastnosti, aby ji nesmyla voda, nebo aby se nevypařovala; musí být stabilní za teplotních extrémů; musí být natolik trvanlivá, aby poskytla ochranu časově uspokojivě dlouhou.

Tyto základní vlastnosti jsou plně charakteristické pro antikorozní a mazací prostředek Fluid Film, jenž představuje kontinuální zásobárnu aktivních mobilních prvků antikorozní ochrany, jež jsou povrchu kovu neustále k dispozici a „vytlačují ze hry“ kyslík, ionty a vlhko.

Fluid Film, to je široká škála různých variant daného produktu, které lze rozdělit na druhy olejovité (A,AR, NAS) a gelovité ( BW, WRN-EP,WRO-EP).

Fluid Film lze použít k zastavení koroze na prakticky jakémkoliv povrchu, který není vystaven mechanickému poškození.

Všechny typy Fluid Filmu jsou vysoce úspěšné v celé řadě provozních podmínek. Již téměř 50 let jsou používány v těch nejagresivněších podmínkách, jaké představuje moře pro lodě. Používá se na ošetření plovoucích vrtných věží, či na pevnině k ošetření konstrukcí, kde extrémní podmínky prostředí vyžadují vynikající antikorozní účinnost.

Fluid Film neobsahuje žádná rozpouštědla ani ředidla, má vysoký bod vzplanutí a za okolních teplot netvoří plyny. Má zcela výjimečnou schopnost vytlačovat a odpuzovat vodu. U pohyblivých částí ponořených pod vodou, např. kloubů, pružin, hřídelí, ventilů poskytuje vrstva Fluid Filmu vynikající mazací a antikorozní ochranu.Má velmi dobrou snášenlivost s laky, mazacími a hydraulickými oleji a neškodí těsnícím materiálům hydraulických systémů. Díky lanolínu, přírodnímu tuku z ovčí vlny, jenž tvoří základ Fluid Filmu, vykazují všechny varianty tohoto produktu neobyčejně nízkou perorální toxicitu, minimální iritaci pokožky a negativní oční iritaci.

 

Všechny druhy Fluid Filmu byly ověřovány ing.Kateřinou Kreislovou ze SVÚOM Praha a.s. a ing. Viktorem Kreibichem z ČVUT Praha, z jejichž popisů laboratorních zkoušek vyjímáme.

Konzervační prostředky Fluid Film pod označením A a AR jsou velmi viskozní oleje na bázi lanolínu, a prostředky označené BEW, WRN-EP, WRO-EP jsou tzv. gely, tvořené kombinací lanolínu s přísadami usnadňujícími smáčení povrchu a povrchově aktivními látkami vytěsňujícími vodu. Prostředky Fluid Film jsou určeny pro dlouhodobou ochranu i ve velmi ztížených podmínkách a díky lanolínu jsou vysoce odolné ve vlhkých, popř. mokrých prostředích. Doporučované tloušťky povlaku olejových konzervačních prostředků Fluid Film jsou 20 – 800 µm a gelových konzervačních prostředků Fluid Film jsou 100 – 1 500 µm podle požadované doby ochrany a podle předpokládaného korozního zatížení prostředí.

    

Prostředky Fluid Film byly ověřovány zkouškou v kondenzační komoře se znečištěním SO2.

V tabulce jsou uvedeny výsledky zkoušky po 7 cyklech.

 

 

 

Nános

Tloušťka

První

Rozsah koroze

Hmotnostní

Ochranná

Vzorek

povlaku

povlaku

koroze

po ukončení

úbytek

účinnost

 

(g.m²)

(µm)

(cykly)

korozní zkoušky

(g.m²)

Ur (%)

Fluid Film A

14,94

15

4

koroze – 20 % plochy

35,71

78,3

Fluid Film AR

17,35

20

-

bez koroze

-

100

Fluid Film WRO-EP

45,69

50

-

bez koroze

-

100

Fluid Film WRN-EP

25,37

25

-

bez koroze

-

100

Fluid Film BW

21,64

25

-

bez koroze

-

100

nechráněné vzorky

-

-

1

koroze v celé ploše

164,69

-

 

Orientačně byla provedena i ponorová zkouška konzervačního prostředku Fluid Film BW, kdy byl konzervovaný vzorek ponořen do vodovodní neupravené vody a porovnáván s nechráněným vzorkem.

Zkouška probíhala v podmínkách laboratorní teploty, tj. cca 20°C. Povlak konzervačního prostředku se dlouhodobým působením vody nemění, nenasákává ani nesmývá, z povlaku se žádné nečistoty či mastnota nevyplavují. Na konzervovaném vzorku se ani po 6 měsíponoru neprojevilo korozní napadení.

 

 

 

 

 

Netěkavý organický obsah znamená, že Fluid Film je šetrnější k životnímu prostředí, má delší antikorozní a mazací účinek než výrobky na bázi ředidel. Zatímco 70 – 80 % obsahu jiných výrobků se odpaří do ovzduší představuje 99,5 % Fluid Filmu pevné látky, což pro uživatele znamená vyšší kvalitu a trvanlivost za nižší cenu.

 

Postupně se používání Fluid Filmu rozšířilo na námořní a říční dopravu, stavbu a údržbu lodí, plovoucí vrtné věže, letectví a kosmonautiku, ochranu přepravovaného zboží při námořní přepravě, zemědělství, komunální technické služby, výrobní podniky a nejnověji na údržbu automobilů i na drobný spotřebitelský trh.

Pomocí Fluid Filmu se podařilo vyřešit řadu těch nejzávažnějších problémů s antikorozní ochranou a mazáním zařízení a součástí. Nalézány jsou stále další oblasti aplikace, jako jsou např. komponenty dialyzačních přístrojů, přehradních výpustí vodních elektráren, jezů, lan, řetězů, elektrická a elektronická zařízení, konzervace nejrůznějších předmětů z kůže a ze dřeva i konzervaci zbraní, památek a uměleckých předmětů.

Velmi dobrých výsledků bylo dosaženo při použití na následnou konzervaci zinkových povlaků. Výsledky prokázaly nejen zlepšení korozních vlastností, ale především nedošlo k zadírání šroubů vznikem korozních produktů ani po více jak 1 000 hodinách v solné mlze či v oxidu siřičitém takto upravených povlaků zinku, respektive slitinových povlaků zinku (Zn-Co, Zn-Fe).

Při zkouškách velikosti tření byly zjištěny velmi nízké hodnoty, které zajišťují přesně definovaný kroutící moment a velmi dobrou rozebíratelnost šroubových spojů takto upravených.

Konzervaci šroubů s povlaky zinku lze zařadit bezprostředně do výrobní linky ještě v galvanovně. Konzistenci je možno dosáhnout změnou teploty lázně konzervačního prostředku od 15 do 45°C.

Při nízké ceně a ekologické nezávadnosti těchto prostředků je výsledný efekt vysoký a může přinášet potřebný efekt bez větších investic téměř okamžitě.